Music Songs Lyrics & Videos

Thursday, August 9

4Minute - Love Tension Lyrics

4Minute - Love Tension Lyrics 4Minute - Love Tension Lyrics


Hora Watashi Mataamuchul Uinaruu
Make A Love Tension
Wakarenai Ni Mo Tomerarenai
Make A Love Tension
Adonaii Otoko Shiiyo Oshicha Dameyo Oh Oh 
Ekaau Nomukoo Kakasareta Behind Story
Behind Story Oh Oh Oh

Don’T Go Away Mooto Watashi Dake Omiete
Mooto So Crazy Love

Jiuku Dakechime Kimi Dake Omisete
Todo Tsubete Nime Ga Hanasenaii
Jiuku Dakechime Kimi Dake Ni Muchiuu
Koe Moega Omo Tsubete Oshii

Oh Love Tension, Love Tension, No Oh Oh Oh
Kara Dachiuu I Makimi Ni Muchiuu
Oh Love Tension, Love Tension, No Oh Oh Oh
Kore Ja Bame Na Mo Ni Love Tension

Mirogane Narenaii Kimi No Yuuwakuu
Make A Temptation

Hoho E Manaiide Koochi E Kunaiide Yo 
Saigo Wa Hitori No Kusareno No Best Story,
Oh Best Story Oh Oh Oh

Don’T Go Away Mooto Watashi Dake Omiete
Mooto So Crazy Love

Jiuku Dakechime Kimi Dake Omisete
Todo Tsubete Nime Ga Hanasenaii
Jiuku Dakechime Kimi Dake Ni Muchiuu
Koe Moega Omo Tsubete Oshii

Oh Love Tension, Love Tension, No Oh Oh Oh
Kara Dachiuu I Makimi Ni Muchiuu
Oh Love Tension, Love Tension, No Oh Oh Oh
Kore Ja Bame Na Mo Ni Love Tension

Love Love… Love Tension

Temo Ni Kenai Wa Kimi Yo Te Nisuruno
Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Koii No Hajimari I Ma Hutari O Love Tension~

Jiuku Dakechime Kimi Dake Omisete
Todo Tsubete Nime Ga Hanasenaii
Jiuku Dakechime Kimi Dake Ni Muchiuu
Koe Moega Omo Tsubete Oshii

Oh Love Tension, Love Tension, No Oh Oh Oh
Kara Dachiuu I Makimi Ni Muchiuu
Oh Love Tension, Love Tension, No Oh Oh Oh
Kore Ja Bame Na Mo Ni Love Tension